หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 687,831