การพาทำแผนพัฒนาการศึกษาของการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การใช้จ่ายเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง และอัพเดทใช้งานระบบ e-GP กฎกระทรวงและห

Visitors: 687,829