ู1.      การพัฒนาครูพัฒนาเด็กเล็กตามประเด็นคำถามใหม่ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ (NEW SAR) ให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)

Visitors: 687,817