การจัดทำแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและดำเนินการพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวทางปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ และการจัดการเม็ดเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลั

Visitors: 687,817