.     แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แนวทางการดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรณีตัวอย่างข้อทักท้วงของหน่วยตรวจ

Visitors: 687,819