การบริหารการจัดการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 687,842