การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีป

Visitors: 687,817