การทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ นโยบายใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย/ ผู้บริหารท้องถิ่น ความต้องการใหม่ของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

Visitors: 687,817