แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 702,619