การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง สัญญาแ

Visitors: 687,829