ระเบียบเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบการจ้างเหมาบริการการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานสาธารณสุข

Visitors: 674,122