การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายและขอบเขตการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านโรคติดต่อ ด้านเกษตร ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน (แก้ไขใหม่ ฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๖๑)

Visitors: 674,126