ตัวแบบการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ “ WOW “ ตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Visitors: 674,159