การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกรณีศึกษาข้อผิดพลาด

Visitors: 687,820