งานธุรการยุคใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณและการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Visitors: 687,817