การบริหารงบประมาณภายใต้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สอดคล้องระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS บนพื้นฐานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่

Visitors: 702,629