การจัดทำแผนลดจำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ การเลื่อนระดับของพนักงานส่ววนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ใหม่ การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการกำหนดดุลยภาพการบริหารงานบุคคล

Visitors: 702,627