งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ขอบเขตการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การเขียนโครงการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 702,631