การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เจาะประเด็นการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาและการปิดบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Visitors: 702,629