1.     หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อาคาร สะพาน และท่อเหลี่ยม การคำนวณปริมาณเนื้องานและเกณฑ์การเผื่อที่ปลอดภัย การสำรวจวางผังงานก่อสร้าง และการพิจารณาอย่างไร คืองานก่อสร้างที่ต้องมีรูปแบบรายการ

Visitors: 702,629