การแก้ไขปัญหาและเคลียร์ข้อสงสัยในการจัดซื้อตัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o กฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

Visitors: 509,650