บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง อำนาจการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม และแนวทางการช่วยเหลือประชาชน

Visitors: 509,650