การประชุมสภาท้องถิ่นและแนวทางจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (ระเบียบใหม่) และการใช้จ่ายเงินในบทบาทผู้บริหาร

Visitors: 509,650