เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 509,650