อัพเดทประกาศ ก.กลาง หนังสือซักซ้อมของมติ ก.กลาง เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Visitors: 509,615