การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษารองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

Visitors: 509,650