แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

Visitors: 509,650