เรียนรู้ระเบียบการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขใหม่) การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขใหม่) และการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 509,650