ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ประชาชน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

Visitors: 888,901