กรณีศึกษาข้อบกพร่องประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 509,650