วิธีปฏิบัติตามแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)และวิธีสอบราคา อีกทั้งการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ

Visitors: 509,650