แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร สะพานและท่อเหลี่ยมปละแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

Visitors: 489,123