การประชุมสภาท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และการช่วยเหลือประชาชน การเห็นชอบใช้เงินสะสม อย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 509,650