การจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบเอกสารภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

Visitors: 509,650