การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 509,650