ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ระเบียบใหม่) และการบริหารงบประมาณภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 473,539