การเบิกจ่ายเงินเมื่อมีการใช้ระเบียบ กฎกระทรวง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP

Visitors: 473,539