องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาท : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการจัดสวัสดิการสังคมให้เข้าถึงประชาชน

Visitors: 473,539