แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

Visitors: 450,569