แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

Visitors: 473,539