มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 467,578