การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในรูปแบบจับมือเขียนตัวต่อตัวและการใช้จ่ายเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 473,539