การฝึกอบรมภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน และการตรวจสอบ

Visitors: 473,539