การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงกับการใช้ภาษาราชการ

Visitors: 450,569