การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ๖ และการบริหารความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง

Visitors: 473,539