บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อรายได้ยังไม่เข้าอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 473,539