การประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Visitors: 450,569