ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 "กระทรวงมหาดไทยแจ้งยกเลิก ว 74 และให้ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ รูปแบบโครงการ บันทึกข้อตกลง และรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. (ฉบับใหม่)"

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 การจัดรถรับ-ส่งนักเรียน         

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินโครงการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน เป็นภารกิจด้านการศึกษาหรือไม่นั้น                       

         เห็นว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนเป็น การอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการเดินทางไกล มิได้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน จึงมิใช่ภารกิจด้านการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ แต่อย่างไรก็ดี หากโครงการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ยากไร้  และด้อยโอกาสและประสบปัญหาในการเดินทางซึ่งผ่านความเห็นชอบของประชาคม  รวมทั้งได้ตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ก็สามารถดำเนินการได้                 

สุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

วิทยากรโครงการอบรม ม.สวนสุนันทา

ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 

 กระทรวงมหาดไทยแจ้งกรณีสาธารณภัยไม่ต้องรอประกาศ

แนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ให้นำเงินงบกลาง สำรองจ่าย ไปใช้เป็นลำดับแรก

๒.เงินสำรองจ่ายมีไม่เพียงพอให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่ม

๓.งบประมาณมีไม่เพียงพอ สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสม

๔.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

๕.การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย  ภายใต้กรอบอำนาจ หน้าที่โดยไม่ต้องรอให้มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖

 สุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 วิทยากรโครงการอบรม ม.สวนสุนันทา

ดาวน์โหลดเอกสาร>>

เรียนฟรี 15 ปี

   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 

  

Visitors: 1,088,347